Yhdistyksestä

Kirkkomusiikin säveltäjät ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea luovaa sävellys- ja sovitustoimintaa kirkkomusiikin alalla, toimia jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä ja valvoa kirkkomusiikin säveltäjien ja sovittajien yleisiä ja yhteisiä taiteellisia ja ammatillisia etuja. Jäsenet ovat oikeutettuja hakemaan yhdistykseltä apurahoja, joita jaetaan tällä hetkellä vuosittain kohdennetulla haulla.

Yhdistyksen toimintaa tukee Teosto sekä toiminta-avustuksen että mahdollisen apurahan muodossa. Toiminta-avustuksella toteutetaan vuosittain projekti, joka voi olla seminaaripäivä tai muu koulutus- ja/tai keskustelutilaisuus eri yhteistyötahojen kanssa (mm. muut musiikkijärjestöt, seurakunnat, Kirkkohallitus), konsertti tai konserttisarja, tai muu musiikkitapahtuma. Jos yhdistykselle on osoitettu apuraha, on se jaettu yhdistyksen hallituksen kutsumien ulkopuolisten asiantuntijoiden valitsemille säveltäjille uuden kirkkomusiikin säveltämiseen, tai muuhun uutta kirkkomusiikkia tukevaan toimintaan.

Yhdistyksen jäseneksi voit hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen, jonka liitteeksi voit lisätä CV:n, teosluettelon, työnäytteen ja/tai linkin kotisivuille. Yhdistyksen jäsenyyteen kuuluu pieni vuosittainen jäsenmaksu.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu keskimäärin 5 kertaa vuodessa. Lisäksi yhdistys pitää sääntömääräisen vuosikokouksen keväällä.

Kirkkomusiikin säveltäjät ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Kirkkomusiikin säveltäjät ry, Finlands kyrkomusiktonsättare rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on edistää ja tukea luovaa sävellys- ja sovitustoimintaa kirkkomusiikin alalla, toimia jäsenten keskinäisenä yhdyssiteenä ja valvoa kirkkomusiikin säveltäjien ja sovittajien yleisiä ja yhteisiä taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa tekijänoikeus- ja muun lainsäädännön kehitystä, tekijänoikeutta valvovien ja luovaa säveltaidetta edistävien organisaatioiden ja yhdistysten toimintaa, tekee tarpeellisia aloitteita ja esityksiä, järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia jäsenilleen, säveltäjätapaamisia ja konsertteja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Seura tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäsentensä sävellyshankkeita. Yhdistys voi toimia yhteistyössä kotimaisten järjestöjen kanssa ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä luvan saatuaan varoja, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ Varsinaisen jäsenen, kannattavan jäsenen ja kunniajäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita ammattimaisesti toimiva kirkkomusiikin säveltäjä tai sovittaja, jonka hallitus hyväksyy. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Hallitus voi kuitenkin erityisestä syystä vapauttaa jäsenen maksusta määräajaksi tai kokonaan. Erityisenä syynä voi tässä yhteydessä tulla huomioonotetuksi toiminta yhdistyksen luottamus- tai toimihenkilönä tai jäsenmaksun ilmeinen kohtuuttomuus jäsenen taloudellisissa olosuhteissa.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan valita yksityishenkilö, oikeustoimikelpoinen yhdistys tai säätiö. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattavan jäsenen jäsenmaksusta päättää hallitus.

Kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilön, jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ellei hänellä ole yhdistyksen varsinaisen jäsenen oikeuksia. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahden vuoden ajan.

5§ Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä viimeistään 15. kesäkuuta mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsu lähetetään postitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen, vuosikokoukseen vähintään neljätoista ja muuhun kokoukseen seitsemän päivää ennen kokousta. Vuosikokous voidaan järjestää joko osittain tai kokonaan etäyhteydellä.

6§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös
  2. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.
  4. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista seuraavalle toimintavuodelle.
  5. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle sekä jäsenmaksun suuruus.
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
  7. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
  8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajat.
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  10. Käsitellään jäsenaloitteet, jotka ovat vähintään kolmen yhdistyksen jäsenten allekirjoittamat ja toimitetut hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

7§ Kullakin äänioikeutetulla yhdistyksen jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Saapuvilla oleva varsinainen jäsen saa toimia yhden kokouksesta poissa olevan jäsenen asiamiehenä ja äänestää hänen puolestaan kokousta varten annetulla valtakirjalla.

Asiaäänestyksissä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

8§ Yhdistystä edustaa hallitus. Sen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa ja taloutta sekä hallita sen omaisuutta. Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-4 muuta jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallitus varajäsenineen valitaan vuosikokouksessa yhdistyksen varsinaisten jäsenten keskuudesta vuodeksi. Varajäsenellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa. Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen päätöksiin silloin, kun hän edustaa poissa olevaa hallituksen jäsentä. Varajäsen voi edustaa myös puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa, mutta hän ei voi toimia hallituksen kokouksen puheenjohtajana.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaalit suoritetaan suljetuin lipuin vaadittaessa ja ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Ensin valitaan hallituksen puheenjohtaja, sitten varapuheenjohtaja ja sen jälkeen muut jäsenet ja varajäsenet.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenten joutuessa eroamaan kesken toimikauden voidaan yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen valita toinen varsinainen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaalista on tällöin mainittava erikseen kokouskutsussa.

9§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu on annettava myös sellaisessa tapauksessa, että kolme hallituksen jäsentä pyytää sitä kirjallisesti puheenjohtajalta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä tai kaksi heitä edustavaa varajäsentä on läsnä. Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokous voidaan järjestää osittain tai kokonaan etäyhteydellä.

Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös yhdistyksen ulkopuolelta. Hallitus voi käyttää liiketaloudellista, lainopillista ja muuta asiantuntija-apua.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai hallituksen oikeuttama yhdistyksen toimihenkilö yksin.

11§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laadittava tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle vähintään 21 vuorokautta ennen yhdistyksen vuosikokousta.

12§ Jos yhdistys purkaantuu, yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous päättää varojen käyttämisestä sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat yhdistyksen tarkoitusta lähimpänä. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13§ Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.